یکی از اجزای اصلی سیستم های سرمایش مرکزی چیلرهای تراکمی می باشند که نصب و راه اندازی و تعمیر چیلر تراکمی نیاز به تخصص و تجربه دارد. چیلر تراکمی دستگاهی است که توسط سیکل تبرید جذبی و یا سیکل تبرید تراکمی ، حرارت را از سیال حامل جذب می کند. سیال خنک شده در یک سیکل بسته حرکت میکند و توسط مبدل های حرارتی مختلف، حرارت فضاهای مورد نظر جهت خنک سازی را جذب میکند.  چیلر تراکمی یکی از رایج ترین نوع چیلر است مورد استفاده میگیرد.