نصب غیر اصولی پمپ آب احتمال افزایش مصرف برق تا پنج برابر و در نتیجه پرداخت هزینه برق بالاتر و احتمال ایجاد پدیده ضربه کله قوچی که باعث خسارات سنگینی به سیستم پمپ آب خانگی میشود.

سرویس دوره ای پمپ
برای نصب پمپ آب خانگی و منبع شما لازم است هر چند وقت یکبار از طرف نصاب پمپ آب خانگی و منبع انجام گیرد پمپ آب خانگی همانند دیگر وسایل مکانیکی و برقی احتیاج به سرویس های دوره ای دارد. تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود، پمپ شما نیز باید هر سه ماه یکبار توسط نصاب پمپ آب خانگی مورد سرویس و بازرسی قرارگیرد تا سالیان سال و بدون مشکل برای شما کار کند.

روشن شدن پمپ حتی در زمان فشار مناسب
گاهی دیده میشودکه به علت نصب پمپ آب خانگی و منبع به صورت ناصحیح، پمپ آب خانگی در زمانی که فشار آب سیستم شهری هم که مناسب است استارت شده و کار می کند، درصورتیکه در زمان مناسب بودن فشار آب سیستم شهری این اتفاق نباید رخ دهد.

روشن و خاموش شدن متعدد پمپ
در صورت رعایت نکردن نکات کلیدی در روش صحیح نصب پمپ آب خانگی و منبع ، پمپ دائما روشن و خاموش شده و حتی ممکن است پمپ دائما روشن مانده و موتور پمپ آب خانگی بسوزد.

نوشته‌ها

آموزش نحوه هواگیری پمپ آب خانگی در کمتر از 2 دقیقه