عدم تنظیم منبع تحت فشار آب
فشار باد منبع تحت فشار آب رابطه مستقیمی با راندمان پمپ، مصرف برق و طول عمر مفید پمپ آب و منبع و کلید اتوماتیک دارد. در صورت درست تنظیم نشدن منبع، به دلیل کم بودن فشار باد پشت پمپ، پمپ هر لحظه استارت میکند تا فشار مورد نیاز را تامین کند، در نتیجه این اشکال عامل کم شدن عمر مفید پمپ، کلید اتوماتیک و منبع تحت فشار آب می شود.

ارتفاع پمپ نسبت به سطح آب
انتخاب غیر صحیح محل نصب پمپ آب خانگی و منبع می تواند در فشار مکش پمپ تاثیر داشته باشد و این میزان مکش را کاهش دهد و فشار دو چندانی به پمپ وارد کند که در نتیجه میزان خروجی آب مناسب مصرف کننده نباشد.

نوشته‌ها