در تعمیر قطعات پمپ آب خانگی مطلبی که اهمیت فراوان دارد تنظیم میزان فشار باد مخزن تحت فشار پمپ آب خانگی است که کمتر کسی به آن توجه دارد که میزان فشار مخزن پمپ آب خانگی در دو حالت بررسی شود.

اول زمانی است که بار مخزن کامل باشد. یعنی مخزن کاملا پر شده و پمپ از کار افتاده باشد ایستاده است.
دوم زمانیکه  مخزن تحت فشار کاملا خالی شده و در شروع به بارگیری است.
برای اینکه نتیجه بهتری بگیرییم باید مطمئن شویم که هیچ فشار آبی در سیستم وجود نداشته باشد بدلیل اینکه این موضوع باعث می شود  تا فشار نمایش داده شده در فشار سنج درست نباشد.

پمپ را با استفاده از سوئیچ خاموش کنید و هر وقت مصرف آب را متوقف شد اقدام به انجام کار بنمایید و مراقب باشید هیچ ضربه ای به مخزن و یا لوله ها وارد نشود.

نوشته‌ها