یکی از اجزای اصلی سیستم های سرمایش مرکزی چیلرهای تراکمی می باشند.

که نصب و راه اندازی و تعمیر چیلر تراکمی نیاز به تخصص و تجربه دارد. چیلر تراکمیدستگاهی است که توسط سیکل تبرید جذبی و یا سیکل تبرید تراکمی ، حرارت را ازسیال حامل جذب می کند.

سیال خنک شده در یک سیکل بسته حرکت میکند و توسط مبدل های حرارتی مختلف، حرارت فضاهای مورد نظر جهت خنک سازی را جذب میکند. چیلر تراکمی یکی از رایج ترین نوع چیلر است مورد استفاده میگیرد.

ر سرویس و تعمیر چیلر تراکمی برای بهره برداری بهتر چک عیب یابی دستگاه لازم میباشد

به این معنی که به صورت مرتب و سالیانه با توجه به کارکرد دستگاه هرباره مورد چک عیب یابی قرار گیرد تا مانع خرابی های پردردسر چیلر تراکمی بشویم.سرویس چیلر تراکمی باتوجه به مکانیکی بودن قطعات و وابستگی به روانکاری به موقع کمپرسور و کارکرد در دمای بالا مستلزم دقت بیشتری میباشد.

به این معنی که با سرویس منظمچیلر تراکمی می توان همیشه چیلری داشته باشیم با کارکرد مناسب و بی عیب

نوشته‌ها