تعمیر و نگهداری دیگ بخار

تعمیر و نگهداری دیگ بخار

مولد بخار 

ما در این مقاله سعی داریم درباره تعمیر و نگهداری دیگ بخار و تعمیر بویلر ها توضیحی دهیم…

دستگاههایی که بخار را به آب تبدیل می کنند اصطلاحاً دیگ بخار گویند این دستگاهها انـرژی لازم برای تبدیل فاز آب به بخار را از انواع سوختهای فسیلی، تشعشعی و یا الکتریکی فراهم می کنند.

با توجه به دما و فشاری که بخارات تولید می شوند، انواع متفاوت و کاربرد های مختلفی دارند.

به مجموعه ای که دیگ بخار جزئی از آن می باشد مولدبخار گویند، اکثـر مولـدهای بخـار امـروزی بخار داغ با فشار بالا (psia3500 تا ۲۴۰۰،bar 240 تا۵۶۱) تولید می کنند، باستثناء مولدهای بخـارهسته ای که به علـت اسـتفاده از آب فـشردهCompressed Water  بخـار اشـباع، بـا فـشار پـایین تولید می نمایند.

مولدهای بخار به عنوان بزرگترین منبع انرژی برای صنعت درجهان امروزی بـه شـمار مـی رونـد.

یک مولدبخار مجموعه ای است مشتمل بر: 

 • پیش گرمکن آب تغذیه Economizer
 • Super heaterسوپر هیتر
 •   Boiler دیگ بخار
 • بازیاب حرارتی Reheat
 • پیش گرمکن هوا Air preheater

امروزه در برخی از خانه ها در کلان شهرهای بزرگ بجای استفاده از کولر آبی و گازی از چیلر خانگی استفاده میکنند برای اطلاعات بیشتر در مورد چیلر خانگی و تعمیر آن همواره میتوانید کلیک نمایید.

انواع دیگهای بخار

انواع دیگ های بخار

انواع دیگ بخار

دیگهای بخار را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد که شامل دسـته بنـدی براسـاس تـیپ وشکل، محتوای لوله ها، ظرفیت دیگ بخار و سیرکولاسیون سیال عامل می باشد.

 تقسیم بندی بر اساس تیپ و شکل

دیگهای بخار بزرگ فولادی را با توجه به شکل و تیپ کوره درمدلهای زیر طراحی می کنند.

  (Two Pass Boiler) دیگهای بخار دو پاسه:

ایـن دیگهـای بخـار دارای کـوره دوگـذر بـوده و سـطوح انتقـال حـرارت نظیـر لولـه هـای آب ی، SuperHeaterهای دمای بالا در پـاس اول وSuperHeater هـای دمـای پـایین وDeheater هـا واکونومایزر در پاس دوم خواهند بود.

 (Tower,Type Boiler) دیگ بخار برجی:

در دیگ بخار برجی تمام تجهیـزات انتقـال حـرارت نظیـر دیوارهـای آبـی،SuperHeater هـای واکونومایزر، همگی در یک پاس و پشت سر هم از پایین به بالا نصب می شوند.

(Box Type Boiler) دیگهای بخار جعبه ای:

دیگهای بخار بزرگ فولادی از این نوع میباشند، تمام تجهیـزات انتقـال حرارتـی درون سـاختمانی شبیه یک جعبه سازماندهی شده اند.

تقسیم بندی بر اساس ظرفیت: 

دیگ های بخار با توجه به ظرفیتشان و کاربرد های صنعتی و تجاری عبارتند از:

 • (Water Tube Boiler)دیگهای بخار لوله ای
 • دیگهای بخار پوسته ای(Shell Boiler)
 • (Sectional Boiler) دیگهای بخار قطاعی

منظور از ظرفیت در طبقه بندی دیگهای بخار این است که به عنوان مثال دیگهـای بخـار  قطـاعی   بـا ظرفیتهای پایین آب گرم برای مصارف خانگی تولید می کنند و دیگهای بخار پوسته ای با ظرفیتهای متوسط در  کارگاهها و کارخانجاتی که مصرف بخار در آنها کم می باشد  مورد استفاده قرار می گیرند و در نهایت دیگهای بخار لوله ای بـا  ظرفیتهـای بـالا در مجتمـع پتروشـیمی یـا نیروگاههـا اسـتفاده  می شوند.

  (Water Tube Boiler)دیگهای بخار لوله ای:

این دیگهای بخار از ظروفی(Drums) با قطرهای نسبتاً کوچک ساخته شده اند که توسط لولـه هـای به یکدیگر متصل شده تا در فشار های بالا کارایی داشته باشند.

آب در این دیگها به این صورت جریان دارد که از Drum بخار بالایی از طریق Down Comers که از قسمت سرد دیگ بخار عبور کـرده بـه  Drumآب واقـع در قـسمت پـائین دیـگ بخـار هـدایت  می شود .

قطعاتی به نامRiser  در قـسمت داغ دیـگ بخـار     چرخـه آب را از Drum آب بـهDrum  بخار فراهم می کن ند. حبابهای بخار بالای Riser موجب مکش آب به درون لوله ها مـی شـو د و آب پس از رسیدن به Drum بخار و جدا شدن بخار، مجدداً    چرخه فوق را طی می کند.

دیگهای بخار پوسته ای:(Shell Boiler):

آب در داخل پوسته استوانهای این دیگهای بخار جریـان دارد، کـوره و همچنـین لولـه هـای حامـل گازهای حاصل از احتراق (Smoke tube) که از میان آب می گذرند در داخل پوسته واقع شده انـد .

این نوع دیگ بخار در دو دسته افقی و عمودی قرار می گیرد. دیگهای بخار پوسته افقی معمـولاً بـه صورت یک واحد کامل (Pakage Boiler) ساخته می شوند و تمامی تجهیزات لازم از جمله پمـپ خوراک، شیرهای مختلف اتصالات، سیستم الکتریکی و … را به همراه دارند.

  (Sectional Boiler) دیگهای بخار قطاعی:

این دیگهای بخار آب داغ با فشار پایین برای  سیستم های مرکزی تولید مـی کننـد. تعـداد قطاع هـا با توجه به ظرفیت مورد نیاز می تواند ازkw 30 تاkw 750 تغییر کند. شعله حاصل از مشعل این دیگ بخار در  میان قطاعها و جریان آب از حفرهای واقع در دیواره قطاعها عبور می کند.

تعمیر چیلر جذبی کاری کاملا تخصصی است و برای انجام این امر حتما نیاز به حضور سرویسکار متخصص و کاردان است برای اطلاعات بیشتر در مورد تعمیر چیلر جذبی میتوانید به مقاله مربوط به این موضوع سری بزنید لطفا کلیک نمایید.

تعمیرات دیگ های بخار و بویلر های آب داغ

تعمیرات دیگ های بخار و بویلر های آب داغ

تقسیم بندی دیگ های بخار از نظر محتوای لوله ها: 

 (Boiler Fire-Tube) دیگ بخار لوله آتشی:

در دیگهای بخار  لوله آتشی ، آتش و گاز حاصل از احتراق از درون لوله ها جریان می یابند و باعـث جوشش سیال انرژی گیرنده( آب) در خارج محیط لوله می گردند. انواع متنوعی از دیگ بخارهـا ی Fire-Tube برای تولید بخار در صنعت استفاده می شود که قدمت آن به حدود ۸۰ سال مـی رسـد.

در دیگها ی بخارFire-Tube  که اکنون ساخته می شوند گازهای داغ، به جای بخار از میان لولـه هـاعبور می کند و باعث افزایش انتقال حرارت در دیگ بخار می شود. با توجـه بـه کاربردشـانFire- Tubes به صورت افقی، عمودی و یا مایل قرارمی گیرند . در اولین دیگها ی بخاری ساخته شـده انـدلوله هایی به صورت افقی می باشند.

  Water-Tube Boilers:

احتمال انفجار در دیگهای بخار در اثر دما و فشار تا سال ۱۸۶۷ وجود داشت تا اینکه طرحی مدرن برای دیگهـای بخـار ارائـه کردنـد و آن را  دیگ بخار غیر انفجاری Water-Tube نامیدند.

پیشرفت توربین های بخار  و احساس نیاز به بخار با فشار و  دبـی بـالا باعـث توسـعه دیگهـای بخـارابتداییWater-Tube  شو د.در دیگها ی بخارWater-Tube  توزیع فشار در لوله هـا باعـث کـوچکترشدن قطرDrum  می گردد که این امر باعـث افـزایش مقاومـت دیگهـای بخـار در برابـر فـشارهای خارجی می شود.

پیشرفت دیگها ی بخارWater-Tube  بیشتر از دیگهای بخارFire-Tube  بوده به طوری که در بیشتردیگهای  بخار آب و بخار فشار بالا در داخل لوله ها و گازهای حاصل از احتـراق در پوسـته جریـاندارد.

   Super Heater سیستم سوپر هیت یا گاز داغ:

برای استفاده بیشتر از انرژی گازها حاصل از احتراق، بخار اشباع تولید شده درDrum  دیگ بخار را مجدداً توسط گازهای حاصله از احتـراق کـوره گـرم مـی کننـد ایـن عمـل را  داغ کـردن بخـار یـا   Super Heater گویند.

یکSuper Heater  شاملHeader های ورودی و خروجی می باشد که توسط لوله هایی با قطر کم بهم مرتبط هستند، در دیگ های بخار مدرن Super Heater از دو قـسمت اولیـه و ثانویـه تـشکیل شده است، بخار خروجی از Drum دیگ بخار، اول وارد قسمت اولیه Super Heater  می شـود وبه این ترتیب کنترل درجه حرارت بخار نیز ساده می گردد.

بخار داغ به علت موارد زیر با اهمیت است:

 1. با اتلاف حرارت، بخار میعان نمی شود و این موضوع برای جاهایی که بخار باید مسیر طولانی را طی کند مفید می باشد.
 2. باعث جلوگیری از خوردگی وآسیب دیدن پره های توربین می شود.

   Economizer سیستماکونومایزر:

اکونومایزر شاملHeader های ورودی و خروجی است که توسط یک سری لوله ها بـه هـم وصـل شده اند و می توان گفت که در این  مرحله آب خوراک دیگ واردHeader  ورودی اکونومایزر شده و پس از عبور از لوله ها و پیش گرم شدن توسط گرمای باقی مانده گازهـای حاصـل از احتـراق ازطریقHeader  خروجی واردDrum  دیگ بخار می گردد  که   به وسیله جذب حـرارت باقیمانـده درگاز سوخته خروجی موجبات صرفه جویی در مصرف سوخت را فراهم مـی آورد از ایـن رو بـه آن  Economizer می گویند.

تعمیرات چیلرهای جذبی امروزه هزینه های بسیار بالایی دارد اما برای جلوگیری از این هرینه ها شما میتوانید با تکنسین های مجرب قرار داد سالیانه تنظیم نمایید جهت تعمیرات و نگهداری چیلرهای جذبی برای اطلاعات بیشتر درباره تعمیر و نگهداری چیلر جذبی کلیک نمایید.

اجزای تشکیل دهنده دیگ های بخار و کلید های کنترل دما و فشار

اجزای تشکیل دهنده دیگ بخار و کلید کنترل ها

  Feed Water Regulator سیستم رگولاتور آب تغذیه:

سوپاپ کنترل اتوماتیک برای  ثابت نگه داشتن سطح  آب درDrum ، بـار دیـگ بخـار و جریـان آب خوراک دیگ بخار موجود است .این عملیات با استفاده از کنترلهای موجود در سیـستم صـورت مـیگیرد.

 کوره :

کوره فضای بسته است، که در آن حرارت توسط سوزاندن سوخت تأمین می شود و شامل قسمتهای زیر است:

 • سیستم هوای احتراق: هـوای لازم بـرای احتـراق را توسـط مکـش طبیعـی یـا مکـانیکی فـراهم می نمایند.
 • مشعلها: با شیوه ای مکانیکی سوخت را کنترل احتراق می کنند.
 • محفظه دیگ بخار: در آن حرارت از مشعلها به آب و بخار انتقال  می یابد.
 • سیستم مکش: باعث حرکت گازهای سوخته از دیگ بخار به طرف بیرون می شوند.
 • سیستم:Soot Blower باعث جدا شدن کک از لوله های دیگ بخار می شود.
 • سیستمهای هوای فشرده: مانع فرار گازهای سوخته از محلهای بـاز، موجـود و فـضای داخلـی دیگ بخار می شوند.

سیستم تهیه آب دیگ بخار: 

در عملیات مربوط به تولید کننده های بخار، چون همواره مقداری آب از دیگ بخار خارج می شود،برای جبران آن باید جریانی از آب به دیگ بخار وجود داشته باشد. اگر دیگ بخـار بـدون آب و بـه صورت خشک کار نماید، دیگ و لوله ها بیش از اندازه گرم شده توانایی خود را از دست مـی دهـداین امر باعث پارگی آنها خواهد شد.

از طرفی اگر دیگ بخار بیش از اندازه پر شود، بخـار خروجـی مقدار زیادی از آب را با خود به درون سیستم توزیع بخار، حمل خواهـد کـر د کـه مـی توانـد باعـث صدمه به توربینهای بخار شود.

سیستم دورریز دائمی (Blow- down) دیگ بخار: 

آب تغذیه شده به دیگ بخار شاملPPM 250-100 ذرات جامد حل شده می باشد این مقدار جزئی بوده و برای کیفیت بخار، مضر نمی باشد. در ضمن تولید بخار، این ذرات در آب باقی خواهند مانـد و باعث ایجاد رسوب و مسدود شدن مسیرها می شـوند.

در غلظـت هـای بـسیار بـالای ایـن ذرات(بالاتر از  مقداری که برای دیگها بخار مشخص شده است) آب دیگ بخـار، کـف مـی کنـد و ذرات کوچکی از آب وارد فاز بخار شده و توسط بخار در سیستم جریان می یابنـد ، ایـن ذرات آب شـامل ذرات جامد حل شده ای است که می تواند باعث بوجود آمدن رسوبهای مـضر و مـسئله سـازی درلوله های Super Heater و پره های توربین شود.

توسط سیستم دورریز دائمی آب دیـگ بخـار، ازانتقال این ذرات آب به فاز بخار ممانعت می شود. بدین معنی که به ازای هر هزار پونـد آب تغذیـه شده به دیگ بخار، حدود یک صد پوند آب دیگ بخار به عنوان دورریز بصورت پیوسته باید خارج گردد.

بخار آب با توجه به خواص زیر دارای اهمیت می باشد:

 • توانایی انتقال مقدار زیادی حرارت
 • ایجاد حجم زیادی بخار از مقدار کمی آب
 • تغییر حجم بخار با تغییر درجه حرارت و فشار

بخارات در صنعت بنا کاربردشان به سه دسته زیر تقسیم می شوند:  

 1.    High Pressure Steam (HPS)بخار داغ با فشار زیاد
 2. Medium Pressure Steam (MPS)بخار با فشار متوسط
 3.   Low Pressure Steam (LPS)بخار با فشارپایین

خدماتی ویژه جهت رفاه حال همشهریان عزیز تهرانی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم در طول تابستان آرامش را به شما عزیزان هدیه دهیم.

ناخالصیهای آب که باعث ایجاد مشکلاتی در کار دیگ بخار می شود…

روش کنترل وگرفتن این ناخالصیتأثیر آن در دیگ بخار و بخارفرمول شیمیایینام ناخالص
۱-  مواد معلق و شناور
شفاف کردن(Clarificatipon) و معقد سازی و فیلتر کردنتشکیل جرم و لجن را می دهد و باعث آلودگی بخار تولیدی می شود.  ___خاک و گل
شفاف کردن (clarification) و منعقد سازی و فیلتر کردن.باعث خوردگی شده وباعث

آلودگی بخار تولیدی   می شود.

  ____فاضلاب
منعقد سازی و فیلتر کردنباعث ایجاد کف و رسوب شده و باعث آلودگی بخار تولید می شود.  ___روغن
۲-  گازهای حل شده
هوازداییباعث خوردگی می شود CO2دی اکسید کربن
هوازدایی و تصفیه درونیباعث خوردگی می شود O2اکسیژن
۳:مواد معدنی حل شده
ته نشین سازی، فیلترکردن تبادل یونی و تصفیه درونی .باعث ایجاد رسوب   می شوند Ca(HCO3)2

 CaCO3  CaSo4

بیکربنات کلسیم  کربنات کلسیم  سولفات کلسیم
ته نشین سازی،فیلتر کردن تبادل یونی و تصفیه درونیباعث ایجاد رسوب شده و ممکن است خورنده باشندMg(HCO3)2  MgCO3

 MgSO4

 MgCl2

بیکربنات منیزیم  کربنات منیزیم

سولفات منیزیم  کلرید منیزیم

ته نشین سازی و تصفیه درونیباعث ایجاد رسوب شده و

در نهایت رسوب سختی بر روی پره های توربین ایجاد می نماید.

 SI02سیلیکات
تبادل یونیباعث قلیائیت شده و باعث آلودگی بخار تولیدی   می شود.Na(HCO )

 Na2CO33

 NaOH  NaCl

بیکربنات سدیم  کربنات سدیم

هیدرواکسید سدیم کلرید سدیم

ته نشین سازی- فیلتر کردن و تبادل یونیباعث ایجاد رسوب می شود Fe(Hco3)2بیکربنات آهن

دی اریتور و مزایای آن